Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Den Danske Træsamling

Skoven i Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Hent faktaark om de forskellige træsorter

Træerne i Gerlevparken
Skoven i Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Den 10 hektar store park blev overdraget Fonden i 1979. Herefter begyndte etableringen af Den Danske Træsamling i samarbejde med Arboretet i Hørsholm, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Botanisk Institut ved Københavns Universitet.

På grundlag af skitser dels fra Arboretet og fra professor Sven-Ingvar Andersen blev den endelige plan udarbejdet af landskabsarkitekt Morten Holme. I Gerlevparken er der for første gang skabt en åben, offentlig tilgængelig samling af udelukkende naturligt forekommende danske træer og buske.

Efter den sidste istids afslutning, for ca. 12.000 år siden, har forskellige plantesamfund og skovtyper været en del af det danske landskab. De vigtigste af disse skovtyper er repræsenteret i Gerlevparken.

Samlingen, der omfatter ca. 75 arter, er en demonstration af de forskellige bevoksninger som stangskov og en mere åben bevoksning af specielt udvalgte træer. Anlagte stier fører gennem de åbne og lyse skovtyper som birke- og rønneskovene til de mørkere og tungere skovtyper som linde- og bøgeskovene. Her kan man opleve de forskellige indtryk, som den danske natur giver mulighed for. Ved artsudvælgelsen og plantningen er det tilstræbt, at resultatet kommer så tæt på en naturlig bevoksning som muligt.

For at sikre at de træarter, der blev plantet i samlingen var af dansk oprindelse skete træartsudvalget og navnlig valget af proveniens i tæt samarbejde med Frøkildeudvalget og Statsskovvæsenets Planteavlsstationer, - så også på det mere videnskabelig plan, er træer og buske i Den Danske Træsamling et besøg værd.

Det er Fondens mål, at denne enestående samling vil blive det sted i Danmark, hvor de oprindelige danske vedplanter er samlet til gavn for fremtidens planteproducenter, som undervisning for højere læreranstalter og skoler samt for almindeligt publikum.